top of page

Adatkezelési tájékoztató              (for privacy policy in English please click here) 

I. Bevezetés

A Novoschool elkötelezett felhasználói, hallgatói, ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, ezek feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Iskolánk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

II. Mely jogszabályok szolgálják az adatkezelés alapját?

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szövege:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV

 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0800048.TV

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.TV

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300077.TV

 

III. Az adatkezelő adatai, elérhetőségei

Cégnév: NOVOSCHOOL Nyelvi, Gazdasági Továbbképző és Vizsgacentrum Kft.

Székhely: 1106 Budapest, Fehér út 1.

Telefonszám: 06-20-468-0014

E-mail cím: info@novoschool.hu

Cégjegyzékszám: 01-09-065896

Adószám: 10331361-2-42

Főtevékenység: M.n.s. egyéb oktatás (8559 '08)

Nyilvántartási szám: B/2020/000723 és Engedélyszám: E/2022/000025

Hivatalos képviselő: Berényi Milán, ügyvezető

 

IV. Az érintett személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogai

Átlátható tájékoztatáshoz való jog

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

 • a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljai

 • az érintett személyes adatok kategóriái

 • azon címzettek, illetve címzettek csoportjai, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják

 • az Önre vonatkozó személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai

 • az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog és az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog

 • felügyeleti hatóságnál való panaszbenyújtás joga

 • az adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ, ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték

 • automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdése szerint, valamint legalább ezekben az esetekben megbízható információk az alkalmazott logikáról és az ilyen adatkezelés érintett személyre vonatkozó jelentőségéről és célzott hatásáról.

Ha személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

 

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését

 

Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

 • Ön visszavonja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a GDPR 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

 • Ön a GDPR 21. cikk (1) vagy (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és a GDPR 21. cikk (1) bekezdés érvénye esetén nem állnak fenn az Ön érdekeivel szemben elsőbbséget élvező jogos indokok az adatkezelésre

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

 • személyes adatok törlését jogi kötelezettség teljesítése indokolja

 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát

 • az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlése helyett azok felhasználásának korlátozását kéri

 • az adatkezelőnek az adatkezelés megjelölt célja miatt nincs többé szüksége a személyes adatokra, de az érintett jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat; vagy

 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az adatkezelő jogos indokai az érintett jogos indokaival szemben.

 

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

Tiltakozáshoz való jog

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön adatvédelmi tisztviselőjéhez vagy az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

 

Panasztételhez való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy intézményünk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk! Joga van panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál is:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

V. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Novoschool által üzemeltetett honlap látogatóinak adatai

A Novoschool a következő honlapot üzemelteti: www.novoschool.hu

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a zökkenőmentes kapcsolatkiépítés biztosítása a Novoschool és a felhasználó között, a honlap kényelmes használatának, működésének ellenőrzése

A kezelt adatok köre: honlapunk egyszerű megtekintésekor, böngészésekor személyes adatokat nem kezelünk, személyi azonosításra alkalmatlan módon gyűjtünk statisztikai adatokat a honlap látogatottságáról (látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím).

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 2 év.

Felhasználói adatbázis

A Novoschool által kínált képzésekre, előadásokra, vagy szintfelmérésre való jelentkezéshez a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk. Ezekből az adatokból felhasználói adatbázist készítünk, amely részleteiről az alábbiakban tájékoztatjuk.

 

Felnőttképzési törvény hatálya szerint szervezett képzésen való részvétel - új Felnőttképzési törvény (2013. évi LXXVII. törvény – 2020.01.01-től hatályos) szerinti bejelentés alapján megvalósuló képzés - engedélyszám: B/2020/000723

Az adatkezelés célja: a képzésen való részvételhez szükséges adatok megadása

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, illetve az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

A kezelt adatok köre:

 • név, születési név,

 • anyja neve,

 • születési helye és ideje,

 • neme,

 • állampolgársága,

 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,

 • e-mail címe, a képzés szervezésének szempontjából esetleg a telefonszáma

 • nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma,

 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,

 • a képzési jogviszonnyal összefüggő adatok, amelyek a képzésben részt vevő iskolai és szakmai végzettségével, nyelvi ismereteivel, képzésbe történő felvételével, tanulmányainak értékelésével és minősítésével, a képzéssel megszerzett szakképesítés vagy egyéb kompetencia megnevezésével, a vizsga helyével, időpontjával, eredményével kapcsolatosak

A felnőttképző a meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli, az adójogi elévülésig nyilvántartandó adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti.

Az Ön adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

Idegennyelvi kommunikációs tréningen való részvétel

Az adatkezelés célja: a képzésen való részvételhez szükséges adatok megadása

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése és jogos érdek. Önnek és a képző intézménynek is jogos érdeke, hogy a kapcsolattartáshoz megfelelő kommunikációs csatornákat használjon (e-mail, mobiltelefon stb.). Ha a fenti adatokat nem kívánja megadni, úgy a képzésen sem tud részt venni.

A kezelt adatok köre:

 • név, születési név,

 • anyja neve,

 • születési helye és ideje

 • lakóhelyének és tartózkodási helyének címe,

 • telefonszám/mobiltelefonszám, és vagy e-mail cím,

 • tanköteles résztvevő esetén a szülő, törvényes képviselő neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma

Az adatokhoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs, valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs és az oktató férhet hozzá. Online regisztráció esetén az adatokhoz a képző intézmény részére informatikai háttérszolgáltatásokat nyújtó jogi személyek férhetnek hozzá.

A képző intézmény az adójogi elévülésig nyilvántartandó személyes adatokat legfeljebb 7 évig, a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat legfeljebb 8 évig kezelheti. A képző intézmény az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja.

 

Kapcsolatfelvételi űrlapok

Az adatkezelés célja: a megkereséshez közvetlenül kapcsolható tájékoztatás, általános információadás, panaszügyintézés. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a szolgáltatás biztosításához.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama: 1 év

Online vagy személyes jelentkezés nyelvtanári állásra

Az adatkezelés célja: az állás jelentkezés elbírálása, és nyelvtanári álláslehetőséggel kapcsolatos kommunikáció a jelentkezővel

Az adatkezelés jogalapja: a jelentkező hozzájárulása, illetve az adatkezelő jogos érdeke (amennyiben például a jelentkező munkaügyi jogvitát kezdeményez).

A kezelt adatok köre:

 • keresztnév, vezetéknév

 • telefonszáma és e-mail címe,

 • jelentkező tapasztalata (nyelv, időtartam)

 • számlaképesség

 • van-e a jelentkezőnek gépjárműve

 • Önéletrajz dokumentum

Az adatkezelés időtartama: 5 év

 

Köszönjük, hogy átolvasta és elfogadta adatkezelési tájékoztatónk tartalmát. Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot!

Molecules Security
bottom of page